ספרים על עניני משיח וגאולה


בס”ד

אתרים באינטרנט על עניני גאולה ומשיח

תורת הגאולה

מאמרים מבוארים מהרבי מליובאוויטש בעניני גאולה ומשיח 

ספרים על גאולה ומשיח, בלשון הקודש ובאנגלית 

אוצרות אחרית הימים 

משיח וגאולה באתר צעירי חב”ד 

גאולה ומשיח באתר חב”דפדיה 

עניני גאולה ומשיח באתר רבי דרייב – ספרים, שיעורים, ועוד 

עניני גאולה באתר ערכים 

ימות המשיח בהלכה ובאגדה 

ציפית לישועה בהלכה ובאגדה 

שיעורי חסידות מהרב יוסף יצחק אופן שליט”א בעניני גאולה ומשיח 

ערכים, עיונים, והערות בעניני גאולה ומשיח

טסקט של כמה ממפרשי הרמב”ם על הלכות מלכים פרק י”א – י”ב 

מפתח מפרשי הרמב”ם על הלכות תשובה פרק ט’ הלכה ב’ (אודות משיח) 

מפתח מפרשי הרמב”ם על הלכות מלכים פרקים י”א – י”ב (הלכות מלך המשיח) 

מפתח מפרשי הרמב”ם על הלכות שמיטה ויובל פרק י”ב הלכה ט”ז (חלות מצוות התלויות בארץ לעתיד) 

מפתח מפרשי הרמב”ם על הלכות מלכים פרק ד’ הלכה ח’ (נחלת מלך המשיח לעתיד) 

מיקרופדיה תלמודית ערך ימות המשיח

אנציקלופדיה תלמודית ערך עולם הבא

אנציקלופדיה תלמודית ערך תחיית המתים

רשימת ספרים על עניני משיח וגאולה (עם קישורים)

אבקת רוכל לרבינו מכיר בן יצחק, מדרשים על ביאת המשיח, ומעמוד מ”א ואילך על עניני תחיית המתים.

אגרת הנחמה להרב מימון הספרדי אביו של הרמב”ם. לחזק ידים רפות על אריכות הגלות.

מאמר (אגרת) תחיית המתים להרמב”ם.

אגרת ר’ שמואל בן עלי על תחיית המתים – שעליו השיב הרמב”ם באגרת תחיית המתים שלו. נדפס בספר קבץ על יד, ספר כ”ה, ע’ 40 ואילך. יצא לאור על ידי חברת מקיצי נרדמים. ירושלים, תשס”א.

אגרת תימן להרמב”ם. ובו מבואר אודות ביאת המשיח ומעלותיו.

אהבת איתן חלק ב’, ע’ 206 ואילך, ביאור עיקרי האמונה של משיח ותחיית המתים. שלנגר, הרב רפאל מנחם שלמה זלמן ב,ר משה חיים. ירושלים, תשע”ג.

אהל משה – בדי נחמה ע’ רצה ואילך – ענייני נחמה, משיח ותחיית המתים. שיינערמאן, הרב משה יוסף בן אלחנן. ניו יורק, תשע”ד.

אהלי שם – משיח לאור ההלכה. פרץ, הרב מיכאל בן יוסף. מקסיקו, תשס”ב.

אוצר הידיעות החדש חלק ב’ ע’ תקמו ואילך – ליקוט גדול על עניני גאולה העתידה (משיח, תחיית המתים, מקדש דלעתיד וכו’). הרב יחיאל מיכל שטרן. ירושלים, תשע”א.

אוצר מחמדים ע’ ג’ ואילך, ע’ שי”א ואילך – ביאורי ענינים אודות הגאולה העתידה ובית המקדש השלישי. גוטליב, הרב נתן. ירושלים, תשע”ב.

אוצרות חיים הגאולה העתידה – לקט אמרות בעניני הגאולה העתידה, מספרי הבן איש חי. מכון אהבת שלום, ירושלים, תשנ”ו.

אור אליהו – צורת הבית השלישי וחלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא, על פי פירוש הגר”א, עם ציורים ומפות. שונברג, הרב אליהו צבי בן מנחם. ירושלים, תשס”ה.

אור הגאולה – ליקוט מדברי האור החיים הקדוש על הגאולה העתידה. תש”ע.

אורו של משיח – לקט מדברי הבעל שם טוב, המגיד, ונשיאי חב”ד, אודות ביאת המשיח. 

אחישנה – גלות ישמעאל ותקופת אחרית הימים. פומרנץ, הרב מנחם מענדל. תשע”ו. 

אחכה לו. ביאור מקיף על מהות הציפי’ לגאולה, ופרטי עניני’. לוי, הרב שלמה. ירושלים, תשע”ט.

אמונות ודעות לר’ סעדי’ גאון – מאמר השביעי – על תחיית המתים. מאמר השמיני – על הגאולה. המאמר התשיעי – בגמול ובעונש בעולם הבא. הספר באתר היברו בוקס.

אור ה’, לר’ חסדאי אבן קרשקש, מאמר ג’ כלל ד’ בעניני תחיית המתים, ומאמר ג’ כלל ח’ בעניני ביאת המשיח.

אחרית – על מאורעות אחרית הימים. רבר, הרב שמואל. ירושלים, תשס”ז.

אחרית כראשית – מאמרי גאולה ע”פ דברי הרחמ”ל והגר”א. שפירא, הרב ארי’ בן רפאל. ירושלים, תשס”ג.

אמונה, בטחון, גאולה, במקורות חז”ל ובראי החסידות. וגם ביאור רמב”ם הלכות מלכים פרקים י”א-י”ב. חדאד, הרב מנחם מענדל. תש”פ.

אמונה שלימה ע’ קב ואילך, ליקוט מתושב”כ ותושבע”פ על עיקרי האמונה של ביאת המשיח ותחיית המתים. גאטטעסמאן, הרב אברהם יוסף יוסקא. ברוקלין, ת”ש.

אמונת התחיה – בעניני תחיית המתים. פוטשובסקי, הרב משה נתנאל ב”ר דניאל. בארדיטשוב, תרנ”ו.

אמרות מלך ע’ תשט”ו ואילך – מקורות ביאורים וחידושים על רמב”ם הלכות מלכים פרק י”א – י”ב. אבידן (זמל), הרב אברהם משה ב”ר מרדכי ארי’. ירושלים, תשס”ב.

ארבעה קנינים, ע’ קל”ד ואילך, בענין ביאת המשיח. לרבי יהודה ב”ר שלמה קנפנטון (תלמיד הריטב”א). ני.י, תשנ”ז.

אש דת חלק ג’, ע’ תס”א ואילך – מאמר משיח בן דוד, ומאמר אליהו הנביא. הרב משה יחיאל הלוי עפשטיין, האדמו”ר מאוזרוב. נ.י., תשי”ג.

באחרית הימים – ליקוט מקורות על גאולה ומשיח. טעסלער, הרב יעקב ב”ר אלימלך שמשון. ליעדז, תש.

בירור סוגית ביאת אליהו ומלך המשיח. בירור סוגית הגמרא עירובין מג, א. תש”פ.

בית אלקים, שער היסודות, פרק נ‘ ואילך, ביאור עיקרי האמונה של משיח ותחיית המתים. לרבינו משה מטראני (המבי”ט). מהדורת וורשא, תרל”ב. הספר במהדורה חדשה. ממקור אחר

בית הבחירה – הבית השני לפי מקורות חז”ל, ופירוש על מקדש יחזקאל. ווייס, הרב משה. ירושלים, תש”ו.

בית השואבה – קובץ מאמרים על עקבתא דמשיחא. הרב שמעון שוואב. נ.י., תש”ב. ממקור אחר.

בית ספר יהודי-חלק שני – על עניני גאולה ותשובה. ר’ מרדכי בן שלמה הלוי. אלכסנדרי’.

בן מלך – ימי בין המצרים – גלות וגאולה – קובץ מאמרים בענין גלות וגאולה. הרב לייב מינצברג. ירושלים, תשע”א.

בנין הבית – צורת בית המקדש השלישי. אלטשולר, הרב יחיאל הלל בן דוד. אשטרדם, תקל”ה.

בנין נצח – בית המקדש השלישי. ווארשא, תרל”ה.

בעיקבתא דמשיחא – על עניני עקבתא דמשיחא. הרב יעקב ישראל לוגאסי. 

בשורת הגאולה – ליקוט משיחות האדמו”ר מליובאוויטש בשנים תש”נ-נ”ב, אודות הבשורה וההכרזה “הגיע זמן גאולתכם” ו”הנה זה (מלך המשיח) בא”. נ.י., תשנ”ג.

גאולה האחרונה – נעתק מספר “יד הקטנה” לחיזוק האמונה. הרב דוב בעריש גוטליב. נדפס בווארשא תרפ”ט.

גאולה ומשיח באור ההלכה – הלכות מלכים להרמב”ם פרק י”א-י”ב, עם ביאור משולב. פיזם, הרב יוסף א. תשנ”ב. 

גאולה בפרשה – ענין הגאולה בפרשיות התורה.

גאולת וישועת ישראל – ליקוט מספרים הקדושים בעניני גאולה ואחרית הימים. גד, הרב חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלוי. לונדון, תשכ”ג. 

גאולת ציון – חדושים וביאורים בעניני הציפי’ לביאת המשיח. דיין, הרב נסים. בני ברק, תשס”ז. 

גלות השכינה – עניני גלות וגלות השכינה ערוך ע”פ כתבי הרמ”ק. הרב שמואל יצחק גד הכהן יודייקין. בני ברק, תשס”א. 

דבר מלכות. חידושים וביאורים מכ”ק אדמו”ר מליובאוויטש על רמב”ם הלכות מלכים פרקים י”א-י”ב. מהדורה מורחבת, תש”פ.

דור הפלגה ודורו של משיח – ששונקין, הרב נחום שמרי’. ירושלים.

דורש טוב על אקדמות, ע’ קל”ח ואילך – ליקוט אמרות ביאורים וסיפורים על עניני ימות המשיח, תחיית המתים, עולם הבא, סעודת לויתן. קלאר, הרב יצחק אלחנן. נ.י., תשע”ה.

דרכי אמונה והשגחה ע’ קצ”א ואילך – ליקוט על עניני גלות וגאולה, ותחיית המתים. בני ברק, תשנ”ב. 

דעת אמונה חלק ג’, ע’ שמג ואילך – ביאור עיקרי האמונה של ימות המשיח ותחיית המתים. רקובסקי, אהוד בן אליהו. ירושלים, תשע”ג.

דרשות מלך המשיח לתלמיד הריצב”א, נדפס בקובץ חצי גבורים פליטת סופרים, חוברת ו’, טבת תשע”ד, ע’ כ”א ואילך.

האמונה וי”ג עיקריה, ע’ סג ואילך, ביאור עיקרי האמונה של משיח ותחיית המתים. הוכמן, אברהם מנחם בן שלום יהודה. ירושלים, תשס”ה.

הגיע זמן גאולתכם – ליקוטים בעניני הגאולה. צעירי אגודת חב”ד. תשנ”א.

הדרך הישרה – פלפולים, חידושים, וביאורים בעניני גאולה ומשיח, מאת תלמידי ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש. נ.י., תשס”ג. 

הלכתא למשיחא – בעניני משיח ומלכות בית דוד על פי שיטת הרמב”ם. העלער, הרב יוסף אברהם הלוי. נ.י., תשנ”ב.

המעלות לדרגות ימות המשיח – המעלות שישיג האדם כהכנה לימות המשיח. לאחד מחכמי תימן. יצא לאור על ידי הרב יוסף קאפח. קרית אונו, תשס”א.

המקדש השלישי – לקט מפרשים על צורת הבית השלישי שבנבואת יחזקאל. שפר, הרב שאול. ירושלים, תשכ”ד. 

המשיח – האיש ותקופתו בהלכה ומסורה. שחט, הרב יעקב עמנואל. ירושלים – נ.י., תשנ”ג.

העתיד כאן – עולם הגאולה ומשמעותו לחיינו. רבינוביץ, נחום. תשע”ה.

הפדות והישועה – ביאור סימני עקבתא דמשיחא שבסוף מסכת סוטה, ועוד מאמרים על הגאולה. רבי שלום ב”ר יהודה מנצורה מחכמי תימן. נדפס על ידי מכון מרא”ה, קרית ספר, תשע”א.

הפדות והפורקן לר’ סעדי’ גאון. בעניני גאולה העתידה. מהדורה אחרת.

קונטרס הציפיה לישועה בהלכה ובאגדה.

הקץ – הקץ בדברי חז”ל, על פי תורתו של הרבי מליובאוויטש. הרצל, הרב שניאור זלמן. נ.י., תש”ס. 

ירחון הקריאה והקדושה, התעוררות לקראת הגאולה הקרובה. יצא לאור בנ.י., בעת מלחמת העולם השני’. נמצאים באתר היברו בוקס

הראנו בבנינו. מאמרי התעוררות על הסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש, והציפי’ לישועה. חנונו, הרב אברהם. לייקוואוד, תשע”ז.

התחי’ והפדות, לר’ סעדי’ גאון. עשר שאלות בעניני תחיית המתים. 

התקופה והגאולה במשנתו של הרבי מליובאוויטש. ביאור ענין המשיח וגאולה לפי דברי חז”ל, ומשמעותם בימינו אלה. מייזליש, הרב יוסף יצחק. יצא לאור על ידי אגודת חסידי חב”ד בארץ הקודש, תשס”ה.

ואשר תבאנה יגידו – נבואות העתיד שנאמרו על ידי הנביאים, והתגשמותן בימינו. קושלבסקי, הרב שלמה. ירושלים, תשס”ד. 

ובא לציון גואל – בענין מה עלינו לעשות לקרב את המשיח. אמסל, הרב אברהם. ירושלים, תשנ”ח. 

ובא לציון גואל – דברי חיזוק מבעל החפץ חיים על ההכנה לגאולה. רובינשטיין, הרב יוסף ב”ר אשר זעליג הכהן. קרית ספר, תשס”ט.  

וימהר אברהם – מערכת ג’ אות ל”ד ואילך, ליקוט ענינים על הגאולה העתידה מכמה ספרים. הרב אברהם ב”ר חיים פאלאגי. אזמיר, תרמ”ד.

ומביא גואל – סיפורים על ביאת המשיח וגאולה העתידה. זיגלבוים, הרב מנחם. תשנ”ט.

זאב יטרף – בעניני תשעה באב ויומי דמשיחא. הוברמן, הרב זאב ב”ר שלמה הכהן. לייקווד, תשנ”ח.

זבד טוב – ביאור על צורת הבית השלישי שבנבואת יחזקאל. אלטשול, הרב זאב וואלף ב”ר דוב בער. בצירוף עם פירוש “שחיף עץ”, לבן המחבר, הרב אליקום געצל. ווארשא, תקע”ד. 

זה שמי – גאולה, השוואות בין גאולת מצרים וגאולה העתידה. הרב יוסף שמעון הלוי מילר. תשע”ה.

זהר הגאולה – ליקוט מדברי הזוהר אודות הגאולה העתידה עם הפירוש מתוק מדבש. תשע”ה.

זכר דוד, מאמר ג’ פרק נ”ה, ואילך. כמה דרשות בעניני הגאולה העתידה. מודינה, הרב דוד זכות. ליוורנו, תקצ”ז.

זכרון יוסף – דרושים בעניני גלות וגאולה. הרב אהרן ב”ר יוסף הכהן, (חתן החפץ חיים). ווילנא, תרפ”ד.

זכרון משיח – ליקוט מתנ”ך מאמרי חז”ל וספרים הקדושים אודות משיח. ריינהאלד, הרב אברהם אבוש בן חנוך הניך. בילגורייא, תרפ”ז.

חבלי משיח – עבודת האדם בזמן עקבתא דמשיחא וחבלי משיח. קנריק, הרב ישראל אליעזר. תשע”ב. 

חבלי משיח בזמננו – ליקוט וביאור אודות התקופה שלפני הגאולה. איזנברג, הרב רפאל הלוי. ירושלים, תשמ”א.

חגוי הסלע, ע’ 456 ואילך – ביאורים ברמב”ם הלכות מלכים, פרקים י”א – י”ב. טאובה, הרב יונה ב”ר שמואל ברוך בענדיט. קרית ספר, תשע”ה.

חזור ושושן – גלות וגאולה – מאמרים על מהות הגליות ומציאות ימינו בעקבתא דמשיחא. בחבוט, הרב אליהו. ירושלים, תשע”ג.

חי בגאולה – בעניני מצות הציפי’ לגאולה. לוגאסי, הרב יעקב ישראל. ירושלים, תשע”ו.

חי גואלי – תורת הגאולה של רבי צדוק הכהן מלובלין חלק א’, וחלק ב’. הירש, הרב חיים. ירושלים, תשנ”ד.

חי עם התקופה – תפקידו של דור עקבתא דמשיחא. לוגאסי, הרב יעקב ישראל. ירושלים, תשע”ה.

חסד לאברהם – תפילת ישראל, מגלות לגאולה – ביאור תפילת שמונה עשרה, כולל ביאור בסדר הגאולה העתידה כפי שתקנו אנשי כנסת הגדולה בתפלת שמונה עשרה. יצחקי, הרב אורי. ירושלים, תשס”ח. 

חקרי זמנים חלק ב’ – בראש הספר, ביאור בדברי הרמב”ם בהלכות ימות המשיח מאת הרבי מליובאוויטש. מע’ תנ”ב ואילך, ביאורים בענינים שונים בעניני משיח. חקרי זמנים חלק ד’ ע’ רע”ה ואילך, ביאור בדברי הרמב”ם אודות משיח. הילביץ, הרב אלתר הלוי. ירושלים, תשמ”א – תשנ”א.

יום יום משיח וגאולה – ליקוט על עניני גאולה ומשיח, מסודר לכל ימות השנה. ממן, הרב פנחס. ראשון לציון, תשע”ה.  

י”ג עיקרים להרמב”ם עם ביאור הקדמות ושערים, עמוד ק”ע ואילך, ביאור עיקרי האמונה של משיח ותחיית המתים. אפשטיין, הרב בן ציון בן שלמה. ירושלים, תשס”ט. 

יד פשוטה על הרמב”ם – ספר המדע חלק ב, ע’ תתקצ”ד ואילך, על רמב”ם הלכות תשובה פרק ט’ הלכה ב’. ספר שופטים חלק ג’, ע’ תרס”ה ואילך, על רמב”ם הלכות מלכים פרקים י”א – י”ב. רבינוביץ, הרב נחום אליעזר ב”ר איתמר. ירושלים, תשס”ח – תשע”א.

ילקוט מדרשים חלק ד’ – אוצר מדרשי חז”ל על משיח וגאולה. דשא, הרב עידן. צפת, תשס”ז. 

ילקוט משיח וגאולה על פרשיות בראשית, נח, לך, וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי, שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני. ליקט: הרב דוד דובאוו. נ.י., תשנ”ז-תשס”ד.  

ילקוט משיח וגאולה על פרשיות תזריע – מצורע. כנ”ל, תשס”ו.

ילקוט משיח וגאולה על פרשיות אחרי מות – קדושים. כנ”ל, תשס”ז.

ילקוט משיח וגאולה על פרשת אמור. כנ”ל.

ילקוט משיח וגאולה על פרשיות בהר בחוקותי. כנ”ל, תשס”ח.

ילקוט משיח וגאולה על פרשיות במדבר – נשא – בהעלותך. כנ”ל, תשס”ט.

ילקוט משיח וגאולה על פרשת בלק. כנ”ל, תש”ע.

ילקוט משיח וגאולה על פרשת פנחס. כנ”ל, תשע”א.

ילקוט משיח וגאולה על פרשיות מטות – מסעי. כנ”ל. 

ימות המשיח – ביאור על ב’ פרקים האחרונים של הלכות מלכים להרמב”ם. גרוס, הרב יעקב ב”ר חיים דב. מונקאטש, תרצ”ז.

ימות המשיח – אמרות טהורות בעניני ביאת המשיח. הרב חיים אלעזר שפירא, האדמו”ר ממונקאטש. ירושלים, תש”ל.

ימות המשיח – הגאולה וימות המשיח במקורות היהדות. ברוד, הרב מנחם. ארץ ישראל, תשע”ד.

ימות המשיח בהלכה חלק א – עיונים ובירורים לאור ההלכה. גערליצקי, הרב אברהם יצחק ברוך. נ.י., תשס”ה. באתר תורת הגאולה.

ימות המשיח בהלכה חלק ב’ – עיונים ובירורים לאור ההלכה. גערליצקי, הרב אברהם יצחק ברוך. נ.י., תשע”א. באתר תורת הגאולה.

ימות המשיח, תחיית המתים, והעולם הבא – בירורי המושגים בשיטת הרמב”ם. נרי’, הרב אברהם יצחק. כפר הרואה, תש”ן.

יסוד ושורש העבודה שער הכולל פ”כ ואילך, אודות משיח , צורת בית המקדש השלישי.

יסודות האמונה וביאורם, ע’ 160 ואילך – ביאור עיקרי האמונה של משיח ותחיית המתים. להרב חטר ב”ר שלמה אלמעלם. נכתב בשנת ה’קפ”א, ונדפס בשנת ה’תשמ”ח.

ישועות משיחו להאברבנאל. ביאורים וחקירות בעניני הגאולה העתידה. ממקור אחר.

ישראל והזמנים – חודש אב. סקירה מקיפה על הד’ גלויות ואחרית הימים. הרב דוד רוסוף. ירושלים תשס”ט. 

כד הקמח, ערכי גאולה (א, ב, ג) – לרבינו בחיי בן אשר. דפוס לעמבערג תרנ”ב, ע’ נה, ב, ואילך.

להאיר באור החיים (תשע”ד) – עיונים בעניני גלות וגאולה במשנת האור החיים הקדוש. חבורת האור החיים הק’ בישיבת כוכב מיעקב, תשע”ד.

לבושי שרד – פירוש על צורת בית המקדש השלישי שבנבואת יחזקאל. רבי דוד שלמה אייבשיץ. מהדורה מחודשת, ירושלים, תשכ”ו.

להביא לימות המשיח – שיעורים במאמרי חסידות על עניני משיח. גינזבורג, הרב לוי יצחק. 

להביא לימות המשיח – לקט הוראות הרבי מליובאוויטש להבאת הגאולה. תשע”ד.

להתכונן – המשיח בעיניהם של ילדים. תגר, מלכה. כפר חב”ד.

לחיות ושוב לחיות – תחיית המתים בחז”ל ובתורת חסידות חב”ד. דובאוו, הרב ניסן דוד. נ.י., תשנ”ט.

ליקוט מקורות בעניני גאולה ומשיח – נלקט על ידי תלמידי אהלי תורה. נ.י., תשנ”ב. 

לקוטי מכתבים על עקבתא דמשיחא. מאת החפץ חיים.

לקראת הגאולה – ליקוט מסודר מדברי חז”ל וספרים אודות הגאולה העתידה, עם סיפורים מגדולי הדורות. זכאי, הרב אהרן. ירושלים, תש”ס.

מאמר הגאולה להרמח”ל. ממקור אחר.

מאמר עיקבתא דמשיחא – ביאור בענין עקבתא דמשיחא בראי מאורעות התקופה. וסרמן, הרב אלחנן הי”ד. בתרגום ללשון הקודש

מאמר תחיית המתים להרמב”ם, עם מכתב התחיה לר’ יהודה זברא (תלמיד הרא”ה). קושטא, שכ”ט.

מאמר תחית המתים – ביאורים בענייני תחיית המתים. הרב משה יחיאל הלוי אפשטיין, האדמו”ר מאוז’רוב. ירושלים, תשל”א.

מבשר טוב – לקט מדרשים ומפרשים על נחמות וקץ הגאולה. הרב צבי דוד גלאזער. ירושלים, ת”ש.

מבשר טוב – ברכה של גליות. מבאר ענינו הפנימי של הגלות, להביא לידי תיקון עולם במלכות ה’. הרב בצלאל שמחה מנחם בן ציון רבינוביץ מביאלא. ירושלים, תשע”ט.

מבשר טוב – עקבתא דמשיחא – גודל מעלת עבודת בני ישראל בעקבתא דמשיחא. הרב בצלאל שמחה מנחם בן ציון רבינוביץ מביאלא. ירושלים, תש”ע.

מבשר טוב – שכינתא בגלותא. ביאור ענין גלות השכינה ועבודת האדם להקל צער השכינה. הרב בצלאל שמחה מנחם בן ציון רבינוביץ מביאלא. ירושלים, תש”ע.

מגולה לגאולה – הגאולה העתידה וביאת המשיח לאור תורת חסידות חב”ד. פרידמאן, הרב אלתר אליהו הכהן. נ.י., תשנ”ב.

מגן אבות – להרשב”ץ (רבי שמעון בן צמח דוראן), חלק ג’ פרק ג’, אודות ביאת המשיח. שם פרק ד’ אודות תחיית המתים, ושם ע’ 632 אילך. ושם ע’ 584 ואילך בביאור ענין עולם הבא.

מדרש אגדת משיח

מדרש אותות המשיח

מדרש מלחמות מלך המשיח

מדרש סעודת גן עדן

מדרש סעודת לויתן

מדרש פרקי משיח

מדרש תחיית המתים

מדרשי גאולה – לקט מדרשים בענייני גאולה, עם ביאורים. קופמן, יהודה אבן שמואל. תל אביב, תשג.

מלחמות ה’ לרבי אברהם בן הרמב”ם. עמוד 11 ואילך, ביאור ענין סעודת לויתן ועולם הבא. דפוס הנובר, ת”ר. 

מלך המשיח – אישיותו והנהגתו במקורות חז”ל. פרידמן, הרב מיכאל הכהן – ווילשאנסקי, הרב סנדר. צפת, תשנ”ו.

מנורת המאור, לרבי יצחק אבוהב, נר ד’ כלל ב חלק ג’ בעניני תחיית המתים, ונר ה’ כלל ג’ חלק ב’ פרק ח’ ואילך בעניני הגאולה העתידה.

מסכת אמונות ודיעות – הגאולה העתידה, ותחיית המתים. ביאור יסודי על עיקרי האמונה של ביאת המשיח ותחיית המתים. הרב יצחק יהושע יאיר הורוויטץ. לבוב תרי”ח.

מעיני הישועה להאברבנאל, ביאור על ספר דניאל.  

מעיני הישועה – ליקוט נחמות הנביאים על אחרית הימים. קאצינעלן בוגין, הרב משה בן נחום. פפד”מ, תרי”ט. 

מעשי ה’ חלק א’, ע’ כח, ב ואילך – ביאור ענין סעודת לויתן. להרב אליעזר בן אליהו אשכנזי הרופא. דפוס ווארשא, תרל”א.

מפניני המהר”ל מפראג – ליקוט ענינים ומושגים בעניני גלות וגאולה, מלוקט מספר נצח ישראל למהר”ל. הופנר, הרב נפתלי. תל-אביב, תשנ”ט.

מפתח שערי גאולה. מקורות לנושאים שונים בעניני גאולה ומשיח. בני ברק, תש”פ.

מפתח ענינים בעניני גאולה ומשיח בתורת האדמו”ר מליובאוויטש. תשנ”א.

מצמיח ישועה – מאמרים ורמזים בעניני גאולה העתידה. ביבאס, הרב שמואל בן אברהם. ירושלים, תשנ”ח.

מצמיח ישועה – בענין גלות ישמעאל וחבלי משיח. מנדלבוים, הרב אלכסנדר ארי’ בן שמחה. ירושלים, תשס”ב. 

משמיע ישועה להאברבנאל, ביאורי הנבואות בתנ”ך על הגאולה העתידה. ממקור אחר

משמיע ישועה, אודות החיוב להתפלל על הגאולה בתקופת חבלי משיח. נכתב על ידי הרב שלמה צוקער, בפקודת רבו האדמו”ר ממונקאטש. סילאדי שאמלויא, תרע”ט.  

מראה היכל – בית המקדש השלישי. בית שמש, תשע”ט. באתר היברובוקס.

משיח געהט משיח קומט – התעוררות לגאולה הקרובה ולשמירת התומ”צ. אידיש. מזאה, הרב אלי’ מרדכי. נ.י., תרצ”ח.

משכני עליון להרמח”ל. צורת הבית השלישי עם ביאורים על דרך הסוד. נדפס בספר גנזי רמח”ל (בני ברק, תש”מ) ע’ קמ”א ואילך.  

מתוק לנפש, ח”ג, בענין תחיית המתים (וראה לפנ”ז שם ח”ב בטעם החזרת הנשמות לגופים). לר’ אברהם זכות. ויניציאה, שסז.

מתפלה לגאולה – לקט ביאורים על קטעי תפילה (של ימות החול) המדברים מענין הגאולה העתידה. קאגאן, לוי. תשס”ח.

נבואת הילד, שחזה הילד נחמן קטופא מכפר ברעם, על מאורעות הגאולה. ממקור אחר.

נבואת הילד עם ביאור, ברלין, תקמט.

 נבואת הילד, עם ביאור רבי אברהם בן אליעזר הלוי. נדפס בשנת תשס”ה.

נחלת אבות להאברבנאל,  על פרקי אבות, סוף פרק רביעי, ע’ ע”ר ואילך. ביאור ארוך בעניני תחיית המתים.

נצח ישראל למהר”ל מפראג – ס”ג פרקים. עניני גלות וגאולה. ממקור אחר.  

נפש כל חי – מערכת ג’ אות ז’ ואילך, ליקוט מכמה ספרים על עניני גאולה. שם אות כ”ד על עניני גלות. הרב חיים פאלאגי. אזמיר, תרל”ד.

נשמת חיים, מאמר ראשון פרק ט”ו ואילך – על ענייני תחיית המתים ויום הדין הגדול. הרב מנשה בן ישראל. דפוס שטעטין, תרכ”א.

סוגיות בחסידות ע’ 225 ואילך, ביאורים על פי חסידות במהותם של ימות המשיח ותחיית המתים. כהן, הרב יואל. 

סוגיות בעניני משיח וגאולה – משמעות הגאולה בהמשך למעשינו ועבודתנו בזמן הזה. ועד תלמידי התמימים העולמי. נ.י., תשע”ה.

ספר אליהו ופרקי משיח – מדרשים בענין הגאולה.

ספר הבתים (מהדורת הרשלר) ח”א ע’ קעג ואילך, ביאור העיקרים של ימות המשיח ותחיית המתים. וראה גם שם ע’ קסח ואילך. רבי דוד ב”ר שמואל הכוכבי מאישטיילא. ירושלים, תשמ”ג.

ספר הגאולה להרמב”ן.

ספר הגאולה להרמב”ן עם פירוש חזון הגאולה. ספרקה, הרב יואל יעקב. ירושלים, תשס”ד.

ספר החיים – ספר גאולה וישועה. להרב חיים ב”ר בצלאל (אח המהר”ל מפראג). עניני גלות וגאולה. מהדורה חדשה.

ספר העקרים, מאמר רביעי, פרק ל’ ואילך, ביאור בעיקר תחיית המתים, ופרק מ”ב ביאור בעיקר האמונה של ביאת המשיח. להרב יוסף אלבו. 

עטרת ציון חלק א’, וחלק ב’. ביאור מושגי יסוד בעניני גלות וגאולה. מוצפי, הרב בן ציון. ירושלים, תש”פ. 

עטרת פז. ליקוט בעניני משיח ותחיית המתים. בן עמי, אילון. תשע”ח.

עומר מן, חלק ראשון הנקרא קץ הפלאות – על עניני קץ הגאולה. הרב מאיר נאמבערג. ווארשא, תער”ב.

עקבותא דמשיחא – התחזקות באמונה ובטחון בגאולה העתידה. פרידמאן, הרב דוד יעקב בן הילל הלוי. קליינווארדיין, תרצ”ט. 

עבודת הקודש, חלק העבודה, פרק ל”ז ואילך – בעניני גאולה ותחיית המתים על פי הסוד. להרב מאיר אבן גבאי. דפוס ווארשא תרמ”ג, ע’ 104, ואילך.

ערוגת הבשם, לרבי אברהם בן עזריאל, חלק ב’ ע’ 253 ואילך, בשיטת הרמב”ם בענין ימות המשיח ועולם הבא. נדפס על ידי חברת מקיצי נרדמים, ירושלים, תש”ז. נדפס גם בספר קובץ שיטות קמאי על מסכת ערכין, ע’ ש”פ ואילך.

פדות יעקב – בענין דברים המקרבים את הגאולה. פיש, הרב יעקב חזקיהו ב”ר אהרן צבי אביגדור. ירושלים, תשס”ו.

פירוש מגלת רות מגלה סוד הגאולה – רמזי הגאולה במגילת רות. הרב יצחק בן יוסף הכהן. קושטא, שי”א.

פניני משמר הלוי ע’ קע”ז ואילך – מאמר האמונה בביאת המשיח, ומאמר תחיית המתים. שולזינגר, הרב משה מרדכי הלוי. ביתר עילית, תשע”א.

פרקי מחשבה – י”ג עיקרים, ע’ רס”ז ואילך – ביאור עיקרי האמונה של משיח ותחיית המתים. טאובר, עזריאל בן אהרן. ירושלים, תשס”ח.

פתאום יבוא – חיוב לימוד עבודת המקדש. מיוסד על דברי החפץ חיים. מערכת תורת הקרבנות. בני ברק, תשע”ו.

צורת בית המקדש העתיד – לבעל התוספות יום טוב. הוראדנא, תקמ”ח. מהדורה מחודשת של הספר.

צפית לישועה – אודות הציפי’ לגאולה העתידה. לבעל החפץ חיים. עם תרגום לאידיש. ממקור אחר.

קונטרס צפית לישועה – ליקוט מגדולי ישראל על הציפי’ לגאולה. תשמ”ז. 

צפית לישועה – ליקוט מספרים על המצוה לצפות לביאת המשיח. לעבאוויטש, הרב חיים יעקב בן ברוך מרדכי יהודה. תשנ”ב.

קובץ שיטות קמאי סנהדרין, חלק ב’, ע’ א’תקו ואילך – ליקוט מדברי הראשונים בביאור ענין עולם הבא ותחיית המתים, ופירוש אגדות חז”ל על הגאולה. נלקט על ידי: יונגרמן, הרב שלום מאיר ב”ר יחיאל מיכאל. זכרון יעקב, תשס”ז.

קובץ שיעורים בעניני גאולה ומשיח – במקורות, ובתורת כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש. ועד תלמידי התמימים העולמי. נ.י., תש”ע.

קול דממה דקה – שמות משיח בן דוד וליקוטים על הקץ. לוין, הרב נח חיים ב”ר משה. פיעטרקוב, תרס”ה.

קונטרס בענין תחיית המתים על ידי אליהו או משיח – נדפס בספר כי בם חייתני, ע’ 213 ואילך. גרינבערג, הרב ישראל העשיל ב”ר מאיר. נ.י., תשע”א.

קונטרס דרך הישרה – ליקוט נושאים בעניני גאולה ומשיח, מעובד לילדים. באידיש. יצא לאור על ידי תלמידי בית המדרש אהלי תורה. נ.י., תשנ”ט. 

קונטרס חידושים וביאורים ברמב”ם הלכות מלכים פרק י”א-י”ב, נדפס בסוף ספר קובץ רשימות שיעורים על מסכת בבא מציעא. קלמנסון, הרב יוסף יצחק ב”ר יקותיאל דובער. תשנ”ג.

קונטרס ימות המשיח – ליקוט אודות הטוב והעילוי של ימות המשיח. בלומינג, הרב שמואל חיים. נ.י., תשנ”א.

קונטרס משיח שבכל דור –  ליקוט מדברי חז”ל וספרים אודות משיח שבכל דור. קעלער, הרב יוסף יצחק. נ.י., תשנ”ב.

קונטרס תחיית המתים. שבעה מאמרים מהזוהר הקדוש, אודות תחיית המתים, עם פירוש מתוק מדבש. ירושלים.

קץ הפלאות – בענין קץ הגאולה, ועניני תשובה לעשות בזמן הקץ. האלברסברג, הרב חיים יהושע הכהן. לובלין, תרסו.

ראש אמנה להברבנאל, פרק י”ד ואילך – ביאור למה מנה הרמב”ם ימות המשיח ותחיית המתים מעיקרי הדת.

רזין גניזין – עניני גאולה ע”ד הסוד מבית מדרשו של הרמח”ל.

רזין גניזין – תיקונים חדשים לרמח”ל על הגאולה העתידה. עם ביאור. תשע”ט.

רמות גלעד חלק א’, ע’ רכ”ו ואילך – תפקידיו ופעולותיו של אליהו הנביא בגאולה העתידה. וייספיש, הרב אליעזר ב”ר אברהם דוב. ירושלים, תשס”ה. 

שאלות ותשובות בענין הגאולה העתידה וביאת המשיח. בלומינג, הרב שמואל חיים. נ.י., תשנ”ב. 

שבחי כנסת ישראל, חלק גדולת ישראל, עמוד ע’ ואילך, ליקוט מאמרי חז”ל אודות נחמות הגאולה, עם תרגום לאידיש. ליפיעץ, הרב יצחק ב”ר מרדכי. ווארשא, תרמ”ח.

שבילי אמונה הנתיב העשירי – בעניני הגאולה, תחיית המתים, עולם הבא. הרב מאיר בן יצחק אלדבי. משנת תק”כ לאלף השישי. דפוס ווארשא תרל”ד.

שומר אמונים – חיזוק האמונה בגאולה, וליקוט וביאור פסוקי הגאולה שבתנ”ך. ראזענפעלד, הרב אלישע הלוי. מישקאלץ.

שומר אמונים, חלק ב’, ע’ שכ”ו, ב ואילך – דרוש הגאולה, ומאמר הגאולה. הרב אהרן ראטה. ירושלים, תשי”ט.

שלחן של ארבע, שער ד’, – בביאור הסעודה המזומנת לצדיקים לעתיד לבוא. לרבינו בחיי בן אשר. דפוס  ווארשא תרמ”ד, ע’ 36 ואילך. 

שער גלות וגאולה ושער עמי (מס’ שערי בית ה’) – על חובת התפילה והציפי’ לביאת המשיח. סטפנסקי, הרב יוסף. ירושלים, תשע”ב.

שער הגמול להרמב”ן, עם ביאור. סופר, הרב דוד אהרן ב”ר יעקב חיים. ירושלים, תש”ס.

שער הגמול להרמב”ן עם פירוש חזון יואל. ספרקה, הרב יואל יעקב. תשע”ו. 

שערי גאולה – האמונה והצפיה. לקט שיחות מהרבי מליובאוויטש בענין הציפי’ לגאולה. ירושלים, תשנ”ב.

שערי גאולה – ימות המשיח. לקט שיחות וביאורים מהרבי מליובאוויטש בעניני הגאולה העתידה. ירושלים, תשנ”ב.

שערים אל הפנימיות, שער ראשון (גלות – גאולה). שער יא – לעתיד לבוא (ע’ תרכג ואילך). ביאור מושגי גלות וגאולה, ועולם הבא, במשנת הקבלה והחסידות, ובפרט בספרי ה”שפת אמת”. בניש, הרב חיים פ. בני ברק, תשע”ב.

שפתי חיים, אמונה ובחירה חלק ב, ע’ קע”ט ואילך – עניני ימות המשיח, תחיית המתים, עולם הבא. פרידלנדר, הרב חיים ב”ר משה. בני ברק, תש”ס.

שש על אמרתך – תמצית כל מאמרי הרבי מליובאוויטש על אחרון של פסח, הכולל ביאורים על הגאולה העתידה. עמית, הרב שגיב הלוי. תשע”ג.

תבנית הבית – נבואת יחזקאל על צורת הבית השלישי, עם ביאור הגר”א. שקלאוו, תקס”ב. ותמונת הבית העתיד על פי שיטת הגר”א.

תועפת ראם – שירים על הגאולה העתידה, עם ביאורים על מאמרי חז”ל בענין ביאת המשיח. ליטש סג”ל רוזנבוים, הרב משה אריה ליב. קליינווארדיין, תרע”ט. מהדורה חדשה של הספר.

תורת האדם – גאולה וישועה – ביאורים, וליקוטים מתנ”ך ומאמרי חז”ל וספרים הקדושים על עניניי הגאולה העתידה. וולפסון, הרב יהושע פאלק זאב בן יוסף צבי. ירושלים, תרע”ג.

תורת הגאולה – ששים עניניים יסודיים בתורת הגאולה, מלוקט מתורת הרבי מליובאוויטש. תשע”ד.

תורת המלך ע’ שי”ג ואילך – ביאורים על הרמב”ם הלכות מלכים פרקים י”א – י”ב. אריאלי, הרב גרשון. ירולשים, תשי”ח. 

תורת מנחם – הדרנים על הרמב”ם וש”ס – ביאורים על סיום הלכות מלכים להרמב”ם, מאת הרבי מליובאוויטש. נ.י., תש”ס.

קונטרס תכנית הבית – תכנית בית המקדש השלישי על פי שיטת רש”י. הבחור יהודה משה דנציגר. נ.י., תשס”ו. 

תכנית לימוד על הגאולה (קצר). קפלן, הרב נחום יצחק. נ.י., תשנ”ב. 

תקות הגאולה – על החיוב לצפות לגאולה, ומעלות המצפים, ונחמות הגאולה, (והוא העתק מאמר הגאולה שבספר שומר אמונים עם הוספות). הרב אהרן ראטה. ירושלים, תשנ”ד. 

תקע בשופר גדול – פרקי גאולה מעובדים על פי שיחות הרבי מליובאוויטש. תגר, הרב אליהו. תשנ”ד. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *